RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot leczniczy pod nazwą: Stanisław Niewiński NZOZ Centrum Stomatologiczne- Przychodnia, ul. Sienkiewicza54, 08-110 Siedlce.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 25 644 13 83, adres e-mail: kontakt@centrumstomatologiczne.siedlce.pl
 3. Państwa dane osobowe gromadzone są w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie art.9 ust. 2 lit. h RODO.
 5. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcą Pani/Pana danych będą tylko podmioty i instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Odmowa podania przez Panią/Pana danych będzie skutkować odmową udzielania świadczenia zdrowotnego.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Siedlce 31.01.2020r.